Dlaczego studnia głębinowa?

Coraz chętniej i coraz częściej porusza się temat posiadania własnego ujęcia wody. Wynika to głównie z zainteresowania wysoką jakością wody pobieranej ze studni głębinowej. Uznaje się ją za czystszą, zawierającą więcej minerałów oraz lepszą w smaku niż ciecz z ujęcia wodociągowego. Atutem takiego rozwiązania jest zyskanie niezależności. Wiercenie studni pozwala na stały i nieograniczony dostęp do cieczy. Posiadacze takiego rozwiązania są niezależni względem dostaw ze strony wodociągów. Ponadto pozyskiwana w ten sposób ciecz jest całkowicie darmowa, co zdecydowanie obniża koszty utrzymania domu. Może być pobierana bez jakiegokolwiek limitu i użytkowana do różnych celów, m.in. podlewania roślin ogrodowych, napełniania oczek wodnych i stawów, mycia tarasu, itp.

Czy potrzebne jest zezwolenie na studnie głębinową?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem wiercenie studni głębinowej wymaga zezwolenia na budowę, natomiast bez takowego można wykonać obudowę odwiertu, o czym mówi art. 29 ust 2 pkt 10 Prawa Wodnego. W świetle tych przepisów nie mają konieczności posiadania specjalnego zezwolenia na budowę Właściciele gruntu, którzy chcą wykonać roboty budowlane opierające się na wykonaniu ujęcia wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności mniejszej niż 50m3/h i w zakresie obudowy ujęć wód podziemnych.

Jeśli planowana przez Państwa inwestycja nie spełnia tych wymagań, wówczas uprawiony hydrolog wykonuje projekt odwiertu. Musi on zostać zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można rozpocząć wiercenie studni głębinowej. W dalszej kolejności dokumentacja hydrogeologiczna z tych czynności musi zostać zatwierdzona przez organ właściwy ze względu na region, a inwestycja musi zostać zarejestrowana.

Nie ma natomiast obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie ze studni przy tzw. zwykłym korzystaniu z wody. Oznacza to, że głębokość wykopu nie może być większa niż 30 metrów. Ponadto odwiert musi znajdować się na gruncie właściciela, a pobór wody nie może być większy niż 5m3/ na dobę, zaś wydajność pompy nie może przekraczać 0,5m3/h/

 

Jakie są Przepisy dotyczące lokalizacji studni?

Umiejscowienie studni powinno uwzględniać dostępność warstwy, w której występuje woda. Nie powinna być zlokalizowana także zbyt blisko potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Dlatego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa studnie głębinowe mogą być umieszczone:

    • minimum 7,5 metra od osi rowu przydrożnego,
    • minimum 5 metrów od granicy działki i studni wspólnej na granicy dwóch działek,
    • minimum 15 metrów od obiektów inwentarskich i powiązanych z nimi silosów, zbiorników na gnojownicę, szamb, kompostowników,
    • minimum 30 metrów od drenażu rozsączającego przy wcześniejszym oczyszczeniu biologicznym,
    • minimum 70 metrów od drenażu rozsączającego bez wcześniejszego oczyszczania biologicznego i od nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt hodowlanych.

Kiedy wykonać studnie głębinową?

Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w sytuacjach, gdy przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej jest niemożliwe z powodu braku występowania na danym obszarze odpowiedniej infrastruktury. Wiele osób decyduje się pomimo dostępności do wodociągów, a także pomimo faktycznego przyłączenia na wykonanie odwiertu. Posiadanie własnego ujęcia pozwala na ograniczenie kosztów i zyskanie niezależności, co głównie determinuje do podjęcia takiej decyzji.

 

Ile czasu trwa i jaki jest koszt wykonania inwestycji?

Jesteśmy firmą, która zajmuje się wierceniem studni głębinowych od wielu lat. Wykonaliśmy liczne realizacje na terenie Śląska, mając do czynienia z różnymi warunkami gruntowymi. Z reguły czas wykonania samego odwiertu i wprowadzenia osprzętu do pompowania wody wynosi od kilku do kilkunastu dni. Należy jednak pamiętać o dodatkowym czasie koniecznym na uzyskanie pozwoleń i rejestrację inwestycji. Ostateczna cena usługi jest wyliczana indywidualnie. Koszt uzależniony jest od głębokości odwiertu (cena jest naliczana za metr bieżący odwiertu, a na jej wysokość ma wpływ także ukształtowanie terenu i profil geologiczny). Na ostateczną kwotę ma wpływ również jakość i cena poszczególnych elementów instalacji, jak: rury, filtry, materiały izolujące, pompa.